GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

C90N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C90N gửi 9011
Chi tiết

C120

120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C120 gửi 9011
Chi tiết

HDP100

100,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP100 gửi 9011
Chi tiết

HDP200

200,000đ
 • DATA: 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP200 gửi 9011
Chi tiết

HDP70

70,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HDP70 gửi 9011
Chi tiết

C200N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C200N gửi 9011
Chi tiết

C120K

120,000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C120K gửi 9011
Chi tiết

C150K

150,000đ
 • DATA: 210GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C150K gửi 9011
Chi tiết

C120T

120,000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON C120T gửi 9011
Chi tiết

MP89

89,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON MP89 gửi 9011
Chi tiết

MP139

139,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON MP139 gửi 9011
Chi tiết

MP179

179,000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON MP179 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 4G

HD90

90,000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD90 gửi 9011
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD120 gửi 9011
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD200 gửi 9011
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD300 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

HD70

70,000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON HD70 gửi 9011
Chi tiết

KHUYẾN MÃI VÙNG

21G

59,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON 21G gửi 9011
Chi tiết

24G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON 24G gửi 9011
Chi tiết

TS4G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ON TS4G gửi 9011
Chi tiết